Enginyería i Consultoría
   
Tel: 608 388 964 - Email: info@proena.es
Inici Consultoriía
Barcelona
Serveis Proyectes
Enllaços Contacte

Arquitectura i construcció

Realització de tota una sèrie de treballs d’arquitectura i construcció per donar als postres clients el millor servei:

1. Treballs d’edificació i urbanització

1.1. Projecte Tècnic
1.2. Direcció de l’obra
1.3. Direcció d’execució de l’obra
1.4. Direcció d’obres menors i documentació tècnica
1.5. Treballs de decoració
1.6. Projecte parcial de càlcul d’estructures.
1.7. Treballs de conservació i manteniment d’edificis i monuments existents
1.8. Treballs per a l’autorització d’activitats amb incidència ambiental
1.9. Redacció del pla d'emergència
1.10. Projecte d'instal·lació de grua
1.11. Treballs per a la instal·lació de la bastida: Pla de muntatge.
1.12. Treballs per a construccions efímeres
1.13. Llibre de l'edifici
1.14. Treballs de parcel·lacions

2. Treballs de seguretat

2.1. Treballs de seguretat
2.2. Estudi de seguretat i salut
2.3. Estudi bàsic de seguretat i salut 7
2.4. Coordinació de la seguretat en la fase de projecte...
2.5. Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra

3. Gestió..

3.1. Gestió del projecte (project management)
3.2. Gestió de la construcció (construction management)

4. Altres treballs

4.1. Aixecaments planimètrics
4.2. Amidaments i valoració d’obra executada
4.3. Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol
4.4. Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol
4.5. Memòria valorada
4.6. Particions i replanteigs en terrenys, solars i edificis
4.7. Reconeixements, consultes, examen de documents i diligències
4.8. Test de l’edifici (TEDI)
4.9. Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes i els altres elements exteriors (dictamen de l’estat dels elements exteriors)
4.10. Actuacions pericials o arbitrals
4.11. Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats
4.12. Valoració d’un terreny, edifici o solar
4.13. Inspecció i comprovació de les instal·lacions

5. Tramitació administrativa

5.1. Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO)
5.2. Tramitació de llicència d'obres..
5.3. Tramitació de comptadors provisionals d’obra
5.4. Tramitació de l'alta de l’IBI
5.5. Tramitació de la llicència de 1a ocupació.
5.6. Tramitació de comptadors comunitaris.
5.7. Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació
5.8. Tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’habitatge usat
5.9. Altres tràmits davant de l’Administració.

6. Treballs per a l’Administració

 

- Projectes de construcció
- Projectes de instal·lacions
- Licències d'activitats
- Licències d'obres
- Llicències d'obertura
- Informes, valoracions y taxacions
- Consultoría energètica

Proena en FacebookIngenieria Barcelona Proena en TwitterProena ingenieria en PinterestIngenieros Barcelona en LinkedinIngenieros Barcelona en Blogspot

 

 

Resolución mínima de 800X600 © Copyright 2009 Proena.es -
Avisos legales | Política de Privacitat

 

Contactar amb WhatsApp